OUR SERVICE

Content Solution

ผลิตสื่อให้ลูกค้านำไปใช้ในช่องทางของลูกค้าเอง

รูปแบบงาน Content Solution ที่เราทำ

*ไม่มีเงื่อนไขในการรับงาน และไม่สามารถโพสต์ลงเพจ Jones Salad ได้

บริการ Content Solution ของเราเหมาะกับใคร?

Influencer

ผลิตสื่อลงในเพจ Jones Salad โดยมีขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นลูกค้า

รูปแบบงาน Influencer ที่เราทำ

*มีเงื่อนไขในการรับงาน
และ สามารถโพสต์ ลงเพจ Jones Salad ได้

บริการ Influencerของเราเหมาะกับใคร?