OUR SERVICE

OUR TEAM

รับผลิตคอนเทนท์ลงสื่อของลูกค้าเอง

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ตัวละครของลูกค้า หรือออกแบบให้ใหม่ เพื่่อนำไปใช้ในช่องทางของลูกค้าเอง

รูปแบบคอนเทนท์ที่เราทำ

*มีเงื่อนไขในการรับงาน และ ไม่สามารถโพสต์ ลงเพจ Jones Salad ได้

รูปแบบงานลงสื่อของลูกค้าเอง เหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน ?

รับผลิตคอนเทนท์ลงสื่อของโจนส์สลัด

ผลิตสื่อลงในเพจ Jones Salad โดยมีขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นลูกค้า

รูปแบบคอนเทนท์ที่เราทำ

*มีเงื่อนไขในการรับงาน และ สามารถโพสต์ ลงเพจ Jones Salad ได้

รูปแบบงานลงสื่อของ Jones Salad เหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน ?

OUR CLIENTS